Övergripande

  • Vi ska arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljöförbättringar
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör företaget
  • Vi samverkar med marknadsledande leverantörer som ska involveras i miljöarbetet

Arbetsmiljö

  • Vi ska ha en ändamålsenlig internkontroll
  • Vi ska i samverkan med de anställda skapa en god arbetsmiljö

Yttre och Inre Miljö

  • Vi ska följa riktlinjerna från Byggsektorns kretsloppsråd avseende:
    • Byggvarudeklarationer
    • Avfallsdeponi & Miljöfarligt avfall.

Vi tar ansvar för miljön i vårt dagliga arbete.

Menu